-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۱۸, پنجشنبه

دکترغنی و استفاده ناجایز از نام امان الله خان

دکترغنی، قواعد تاریخی افغانستان را میداند؛ اما حالا تصمیم گرفته است از آن استفادۀ ابزاری کند که سخت پی آمد های ناگوار دارد.


دکتر غنی با سخنان تحریک آمیز و سوء استفاده از نام امان الله خان، در بازی قدرت شیفته گی منفی از خود بروز داده و از سیاست حذف و چشم بستن به ارزش های دیگر اقوام کار می گیرد. غنی راه انحراف در پیش گرفته است و بر ذهنیت سازی و مشروع نمایی نظام منسوخ نوع نادرخانی  در چهارچوب تشکیلات جدید قومی ( آن هم تحت نام امان الله خان) دل خود را خوش می کند.
 نادر سفاک نیز در زمانش، برای کشتار و نسل کشی درشمالی، تا آخر از نام امان الله خان استفاده کرد. این درحالی بود که امان الله همه ثروت هایی را که از ارگ برده بود، در جنگ ناکام قندهار- غزنی برای استرداد قدرت خرج کرد و درایتالیا در دام فقر افتاد. او به نادر غدار التماس کرد که اجازه دهد از عواید زمین های شخصی اش برای ارتزاق خانواده اش یک اندازه پولی برایش ارسال شود؛ اما غدار دیره دونی قبول نکرد.
دکتر غنی باید به این واقعیت گردن بگذارد که چهارچوب های نادرخان، دو نیم دهه پیش شکسته شده اند و هرگز قالب بندی دو باره نخواهند شد. تنها راه مشروع، عدالت سیاسی و توازن قدرت است. دکترغنی نباید از کاخ دارالامان به عنوان « منارنجات» یا نماد جنگ دایمی و بی وقفه بهره ببرد. درجنگ هیچ کسی برنده نیست. مشاورانی که دور دکتر غنی را گرفته اند، از آموزه های تاریخ، جنگ، دگردیسی های اجتماعی، شبکه های ارتباطی، صد ها هزار جنگجوی جنگ دیده در سراسر افغانستان، بازی قدرت های منطقه یی و نیاز حیاتی به هم پذیری و هم صدایی نه پندی گرفته اند و نه کدام پیروزیی به دست آورده اند.
حواریون غنی می دانند که هیچ حاکمیتی با ورق قومیت و گفتار تحریک آمیز به جایی نرسیده است؛ اما از روی لجاجتی که نه خود شان از آن خیر دیده اند ونه دیگران، شانه بند کرده اند. همین حالا گزارش هایی وجود دارد که درانی ها با دیگر نیروها سرگرم تجدید قوا علیه دکترغنی اند. درانی ها، اثبات کرده اند که بهتر از دیگران می توانند در یک مرحله تاریخی در چند چهره ظاهر شوند.