-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۲۵, پنجشنبه

بچه بازی مشترک پلیس ملی با قوماندانان طالبان

درمقام لاف وگزاف می گویند که ما دیوار برلین را فروریزاندیم و اقمار شوروی را آزاد کردیم؛ و ...


هارون «سرقندی» که هماره اخبار و اتفاقات بغلان را از نزدیک دنبال می کند، به تازه گی نگاشته است که «طبق گزارش ها شماری از پلیس های بغلان رابطه بسیار دوستانه با طالبان جنایت کار برقرار نموده اند ودر مجالس ختنه فرزندان همدیگر شان اشتراک نموده و حتا چندبار با هم مجلس بچه بازی برگزار کرده اند و گفته میشود بچه بازی یکی از مهمترین وجه مشترک بین شماری از پلیس های بغلان و طالبان دند غوری است .

اشاره: درمقام لاف وگزاف می گویند که ما دیوار برلین را فروریزاندیم و اقمار شوروی را آزاد کردیم؛ و ...علی الظاهر به خاطر عزت مسلمنان هزاران مکتب را سوخته، هزاران معلم را کشته، و میله های تانک ها را اره کرده به «برادران» انصار به نرخ «کبار» تقدیم کرده اند. حالا به حرفه اصلی خویش چسپیده اند.