-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۱۱, شنبه

هرکنفرانسی بدون حضور افغانستان بی معنی است

رستم شاه «مهمند» بر حضور ایران نیز تاکید کرد؛ ولی از هند که خیلی ازین پارتی بازی به خشم آمده؛ هیچ یادی نکرده است.به گزارش روزنامه دیلی میل، رستم شاه مهمند سفیر پیشین پاکستان در افغانستان اهمیت حضور ایران در هرگونه پروسۀ صلح در افغانستان را برجسته خوانده است. به گزارش رسانه ها مهمند اظهار داشت که نقش ایران در افغانستان با داشتن گسترۀ مرزی طولانی با این کشور اجتناب ناپذیر است.

دپلومات پشتون تبار پاکستانی همچنان افزوده است که حفظ رابطه با کابل و مسأله اقامت مهاجران افغان در پاکستان غیرقابل انصراف است. رستم شاه در رابطه به نشست سه جانبۀ اخیر میان نماینده گان پاکستان، روسیه و چین در مسکو گفت: هرنوع نشست و کنفرانس مشورتی بدون حضور کشور اصلی و مشارکت همسایه های کلیدی مانند ایران، بی معنی است. مهمند گفت که حق حاکمیت ملی افغانستان به حیث یک کشور آزاد به رسمیت شناخته شود و باید این موضوع بخشی مهمی از گفت وگو ها در بارۀ پروسه صلح درین کشور باشد.
ترجمه: گزارشنامه افغانستان