-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۲, پنجشنبه

دفترجنرال دوستم: حکم جلب، دکترغنی را هم شامل می شود

دفتر جنرال دوستم با اشاره  به ماده 69 قانون اساسی، باریکی جالبی را مطرح کرده است. اما به نظر می رسد که جنرال کاملاً درحالت  دفاعی قرار گرفته است.


عنایت الله فرهمند، رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهوری می‌گوید  حکم جلب از ریاست (اداره) امنیت داخلی و خارجی دادستانی کل مستقیما عنوانی عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری صادر شده و به دست آنها رسیده ا ست.
اما رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهوری می‌گوید قانون اساسی در مورد چگونگی رسیدگی به اتهامات علیه معاونان رئیس جمهوری خاموش است و روشنی ندارد.
اما به گفته وی، به اساس اجماع نظر حقوق دانان، از آنجا که معاون اول رئیس جمهوری در انتخابات و همراه با رئیس جمهوری، با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود، ماده ۶۹ قانون اساسی در مورد اتهامات علیه رئیس جمهوری، برای معاونان او نیز تطبیق می‌شود.
در ماده ۶۹ قانون اساسی افغانستان آمده: "رئیس جمهوری در برابر ملت و مجلس نمایندگان مطابق به احکام این ماده مسئول می‌باشد. اتهام علیه رئیس جمهوری به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت از طرف یک ثلث کل اعضای مجلس نمایندگان تقاضا شده می‌تواند. در صورتی که این تقاضا از طرف دو ثلث کل آرای مجلس نمایندگان تأیید گردد، مجلس نمایندگان در خلال مدت یک ماه جرگه بزرگ را دایر می‌نماید. هر گاه جرگه بزرگ اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، رئیس جمهوری از وظیفه منفصل و موضوع به دادگاه خاص محول می‌گردد."