-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۴, شنبه

تجربهء سال های سال نشان می دهد که "تنظیم" تا از بیخ دگرگون نشود، "حزب" شدنی نیست. همین سان کسانی که عادت به پلوان، پلوانشریکی و پلوانجنگی دارند، هرچه "جل" بزنند از پلوان به مرزی نمی رسند، چه رسد به آن که موانع و مرز را "پل بزنند". (عزیزالله ایما)