-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۱۱, پنجشنبه

۱۱ ملیون دالر به نام حکمتیار، قند وقروت شد

بربنیاد خبرهای درز کرده از جانب انجنیر فرهاد الله فرهاد  معاون دارالانشاء شورای عالی صلح وعضو هیأت اجرایی  کمیسیون تطبیق توافق نامه با حزب اسلامی


منابع آگاه درکابل می گویند که پروژه صلح با حکمتیار، برای چند تن از مقربان دربار ارگ و بعضی از نماینده گان حزب، میلیون ها دالر عاید آورده است. 
بربنیاد خبرهای درز کرده از جانب انجنیر فرهاد الله فرهاد  معاون دارالانشاء شورای عالی صلح وعضو هیأت اجرایی  کمیسیون تطبیق توافق نامه با حزب اسلامی، تاحال  این  کمیسیون  مبلغ ۱۱ یازده ملیون دالر را از حساب پول های اپراتیفی ( یعنی بی حساب و بی پرسان) خرج کرده  و معلوم نیست برای چه خرج شده است.
فرهاد در یک مجلس خودمانی اظهارداشته است که دکتر اکرم خپلواک  رئیس کمیسیون تطبیق توافق نامه باحزب اسلامی  تعیین شده و ایشان درکارهای خود سریع عمل می کند؛ چنان که به دستور وی روزانه برای  ۷۰۰ هفت صد نفر از اعضای حزب غذا آماده می شود.
هیأت حزب اسلامی وشماری از دانه درشت های دوطرف،  در هوتل  سرینا مستقر اند و به  همین بهانه  روزانه  برای یک صدوپنجاه  نفر  مصارف  به  نام  هوتل  سرینا  حواله  می شود.
آیا حکمتیار و نماینده های وی ازین مسابقه دالربازی که به نام آن ها به راه انداخته شده و دامنه آن هر روز کلان تر می شود؛ مطلع هستند و یاخیر؟
«این  کمیسیون تا حال  درحدود  ۳۵ نفر  مشاورین استخدام کرده است که  معاش هر کدامش از  دوهزار دالر  کم تر  نیست که  به  این  نام  خیلی  دوستان خود را  جابه جا کرده اند.» آن ها می گویند که بسته های دالر را دراختیارفرماندهان حزب اسلامی که از ولایات به کابل و دیگر جا ها رفت وآمد می کنند؛ قرار میدهند اما قوماندانان ازین چور وچپاول خبر ندارند.
حکمتیار یک آدم اطلاعاتی است و آیا ازین گردبادی که برخاسته خبر ندارد؟ اگر تا این حد تشنه دالر بود، چرا پانزده سال پیش درجرگۀ «تقسیماتی» ها حضور نیافت؟