-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۱۴, یکشنبه

دست های خالی بت شکنان اسلامی

دکترغنی ومیزبان ایشان درهندوستان، سری به نیایشگاه طلایی امرتسر درشهر بندری هند با پاکستان زدند. این همان معبدی است که لشکرهای اسلامی، به نام «بت شکن» به رهبری ترک ها، مغل ها و پشتون ها، از راه همین دهلیز ( افغانستان) با راه اندازی جهاد خون، به غارت طلاهای آن رفته اند. طلاپرستی از  سلطان محمود شروع تا احمد شاه ابدالی، این خطه را به سرمنزل مقصود نرسانید. از لشکرهای جهاد، فقط خاکستری باقی است و تاریخی که از برای زنده ماندن فریاد العطش سر می دهد. چم وخم گیج کننده تاریخ را نگر که امرتسر یکی از مکان هایی است که  برای نجات افغانستان بحث می شود.