-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۲۵, پنجشنبه

بازداشت  معروف تفکری استاد دانشگاه تخار مؤقتی است و درامر مبارزه با داعشی ها کدام فایده یی ندارد. تخار، مرکز بنیادگرایی نمونه در سراسر افغانستان است که حتی نظیرش درهلمند و وزیرستان وجود ندارد.