-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۲۵, پنجشنبه

گزارش بین الملل: دکترغنی هیچ التزامی به کابینه ندارد

درآن گزارش گفته شده که حامد کرزی سیاستمدار است، تکنوکرات نیست؛ دکتر غنی تکنوکرات است، سیاستمدار نیست. 


بربنیاد منبع خاص، دریک گزارش دپلومات های چند کشور اروپایی که یک سال پیش ترتیب شده، آمده است: احتمال این که حکومت غنی- عبدالله ده سال ادامه یابد، بیشتر است. این گزارش در سپتامبر 2014 شش ماه بعد از تأسیس حکومت وحدت ملی تهیه شده و صرفاً برای رهبران متحدان جهانی قابل دسترسی بوده است. 

درآن گزارش گفته شده که حامد کرزی سیاستمدار است، تکنوکرات نیست؛ دکتر غنی تکنوکرات است، سیاستمدار نیست. 
درگزارش آمده است که مکاتیب فوق محرم بار ها از دفتر دکترغنی مفقود شده است. سازمان ملل متحد سند می آورد که مکاتیب به ارگ ارسال شده اما سپس لادرک شده اند. دپلومات های جهانی در آن گزارش از دکترغنی به خاطر نزدیکی با پاکستان اظهار رضایت شده؛ اما وقتی دکترغنی بعداً اعلام کرد که افغانستان دستخوش جنگ اعلام ناشده می باشد، این خوشبینی مخدوش شده است. 
درگزارش آمده است که حنیف اتمر به شیوه کمونیستی عمل می کند. دکترغنی درحال انحصار کردن قدرت است و دکترعبدالله نمونه یی از بی کفایتی توصیف شده است. 
درگزارش قید شده است که دکترغنی تصمیم داشته که تمامی ارگان ها را درچهارچوب دولت بیاورد؛ موضوعی که با مخالفت جامعه جهانی رو به رو شد. نکتۀ مهم درگزارش این است که دکترغنی تمام امور مملکت را در دفترخودش متمرکز کرده است. غنی در برنامه هایش چندان توفیقی نداشت و در نتیجه، امریکایی ها او را دور زدند و به وسیله شش ارگان خاص امور افغانستان را پیش می برند. درگزارش بین الملل تصریح شده که دکترغنی هیچ التزامی به کابینه ندارد و فقط خودش فیصله می کندو تصمیم می گیرد. درگزارش آمده است که بسیار دشوار است گفته شود  عبدالله برنده نبود، اما امریکایی ها غنی را به فشار روی صحنه آوردند.
اشاره: متن این گزارش دراختیار مطبوعات قرار ندارد.