-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۶, دوشنبه

حلقۀ روز نامه «گاردین» به گردن قوماندان پیرام قُل


گزارش گاردین علی الظاهر اداره امنیت ملی را متهم کرده است که کمک های خارجی را بالای ملیشه ها مصرف می کند!
روزنامه گاردین درتازه ترین مقاله به نقل از مقامات رسمی گزارش داده است که حکومت افغانستان ملیشه ها را تقویت کرده و اردوی امریکا این مسأله را نا دیده می گیرد.
گاردین می نویسد: بنا به گفتۀ منابع محلی و مقامات رسمی غربی، اردوی امریکا و سازمان سی، آی، ای بر فعالیت های ادارۀ امنیت ملی افغانستان چشم می بندند که پول تمویل کننده گان خارجی را بالای ملیشه های بدرفتار که حقوق بشر را نقض کرده و ثبات شکننده درین کشور را به هم می زنند؛ به مصرف می رسانند.
گزارش گاردین، قوماندان پیرام قل ازبک در ولایت تخار را هدف گرفته و پرپره نوشته است. درگزارش گفته شده که وی شخصی به نام نجیب را دستگیر کرده و سه هزار دالر خواسته بود وهمچنان ملاپیرام قل از ساکنان محلی به زوراخاذی می کند.