-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۳۰, سه‌شنبه

دکترعبدالله با درج نام قهرمان ملی در قانون اساسی مخالفت کرد

او با درج نام قهرمان ملی در متن قانونی اساسی مخالف بود. اکثریت شاهدان زنده اند؛ از روی خیانت و منافع شخصی، موضوع را رسانه یی نمی کنند.اسرار سر به مُهر عبدالله، قانونی و فهیم را بسیاری ها می دانند؛ فقط نفع شخصی شان آنان را وارد به سکوت می کند. این ها از تاریخ اصلا حساب نمی برند.
درلویه جرگه قانونی اساسی که پس از سقوط اداره طالبان درکابل دایر شد، حلقات وابسته به«مقاومت» به اتفاق جمع زیادی از حلقات ضد طالبان روی برنامه یی کار کرده بودند که لقب رسمی «قهرمان ملی» که به  پاس مبارزات و خدمات احمد شاه «مسعود» در دفاع از افغانستان برای ایشان منظور شده بود، درمتن قانون اساسی نیز گنجانیده شود. اما دکترعبدالله آشکارا ساز دیگری نواخت و با این نظریه یک تنه به مخالفت برخاست وخبر این قضیه به طورکامل موثق است.
استدلال عبدالله ( از روی بی ایمانی کامل)  این بود که شاید این پیشنهاد در لویه جرگه تصویب شده نتواند. این که دکترغنی و حلقات شبه نادرخانی که اکنون چنین لقبی را جدی نمی گیرند، معنایش این است که مبنای قانونی ندارد. اما هیچ کس نیست از نکتایی شان محکم بگیرد که مدال وزیراکبرخان وغازی امان الله خان براساس کدام قانون واجب الاجراست؟ این مسأله شکاف تاریخی و اجتماعی را عمیق تر می کند. نگاه صرفاً قومی، صرفاً شکست می آورد.