-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۲۵, پنجشنبه

ترس سه گانۀ دانه درشت های جمیعت وشورای نظار

چرا جمیعت اسلامی و شورای نظار، برای نخستین بار، آن هم تقریباً در دقایق نود پروسه، برضد گلبدین حکمتیار دست به اعتراض خیابانی زد؟ 


اگر «قهرمان ملی خطر سرخ» است، چرا این ها برضد دکترغنی دست به مخالفت خیابانی نزدند؟ بحث اصلی، اهانت به نگارۀ شادروان احمد شاه مسعود نیست. دکترغنی صاف وساده افاده داد که «قهرمان ملی» مسعود نی، بل شاه امان الله است. حال چه اتفاق افتاده؟ اهانت به عکس مسعود بخشی از یک فیلم نامه بحران است.

آنانی که داوطلب «نان خوردن» با حکمتیار بودند، از بازی گیج کنندۀ اپراتیفی در برابر جنرال دوستم ترسیده اند. مذاکرۀ علنی ومخفی جمیعت اسلامی (شاخه استاد ربانی) با سران حزب اسلامی، پاره گی تاریخی بین دو طرف را حتی برای یک هفته هم پینه نکرد. اما معارفۀ معنی دار شاخه مارشال فهیم  (شورای نظار) با حبیب الرحمن «حکمتیار زاده»، ریشه در روابط قبلی آن ها درزمان قدرت مارشال فهیم دارد. ائتلاف بین این شاخه با حزب حکمتیار و طالبان هنوز پا برجاست. طالبان هرگز بر منافع فهیم خان حمله نکردند.
نکتۀ تازه تر این است که جنرال جرأت از پنجشیر درنقش جاده صاف کن شورای امنیت ملی و گلبدین هنوز حاضر میدان است؛ مابقی بعد از دیپورت سیاسی و پلانیزه شدۀ قوماندان زرداد «فریادی» تعجب کرده اند؛ و به گفته استاد مرحوم رفیق صادق «بیخی مُدلل» شده اند که درهم پیچی سرنوشت سیاسی جنرال دوستم، بازپس فرستادن زرداد و نامه نگاری با ملل متحد به هدف خروج نام حکمتیار از جدول سیاه جهانی، بخش های متفاوت از یک برنامۀ واحد جهانی اند.
در واقعیت امر، خشم هواداران مسعود دربرابر بی حرمتی زردادی ها، خشم یونس قانونی، بسم الله و خاندان فهیم نیست. فرصت خوبی است برای آنان که موج سواری راه بیاندازند. این استدلال درحلقات دولت وخارج از دولت وهمچنان درمحافل جامعه جهانی با قوت مطرح است که زردادِ پشتون، همتایان به مراتب پروزن تری در میان دیگر اقوام دارد و زرداد ها درکابل و شهرهای محور براقتصاد و اداره بافت خورده اند.
جمیعت راه را برای پیشدستی برای تهاجم بر حزب اسلامی هموار کرده است.
این احتمال وجود دارد که جامعۀ جهانی و تیم دکترغنی، یک ستیژ نمونه برای محاکمۀ قوماندان زرداد درداخل افغانستان برپا کنند تا راهی باز شود که نوبت به افراد دوم و سوم نیز فراهم شود.