-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۲۴, چهارشنبه

نوبت شما هم می رسد

ماموريت حذف!
کامبخش «نیکویی»


ماموريت سنگين حکومت کابل، از همين جا آغاز مي شود. اين آغاز يک بازي است، بازي براي پاک کاري شمال و شمال شرق و اين يک آغاز است آغاز ماموريت حذف. بنشينيد و تماشا کنيد! پشت اين رويداد و حادثه شوکه کن برنامه اي خوابيده که بايد تطبيق شود. هرکه سد راه اين راهبرد جنگ براي بقا شود حذف مي شود و يا دست کاري اش مي کنند تا سر بلند نکند. 
يادداشت:دوستم تاوان نزديکي به کشورهايي آسيايي ميانه و گويا نزديکي به ترکيه پسا کودتا و روسيه متحد جديد اردوغان را مي پردازد، دوستم تاوان راه اندازي نبردهاي سر به خود جنگ را در فارياب و... مي پردازد، که با اتفاق افتادن اين رويداد پرداخت! 
توصيه:بسيار به دهن پارگي قاه قاه نخنيديد، نوبت بالاکشيدن پنهان کاري شما و خون و خيانت شما هم مي رسد. دست بردار نيست اين آغاز يک بازي است و دامنه اين فيلم بسيار طويل است که بايد روي پرده سينماها گذاشته شود.