-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۲۹, دوشنبه

قدرت گیری دراماتیک عطا محمد «نور»

عملیات نرم صلاح الدین و عطا محمد نور، فصل تازه یی از حیات سیاسی و نظامی جمیعت اسلامی را رقم می زند.


اگر خبر واگذاری رهبری جمیعت اسلامی به  عطا محمد «نور»- سیاست پیشۀ اپراتیفی و ملیتاریست اردوگاه ضد طالبان- واقعیت داشته باشد، این را باید بپذیریم که عملیات بزرگی دردو مسیر- سیاست علنی ومخفی- بین محور روسیه و رقبای غربی درحال صورت بندی است. ازموضع گیری های رئیس جمهور ترمپ استنباط می شود که قدرت های رقیب به جای ادامۀ جنگ مشابه به حلب و موصل درافغانستان، دنبال حفظ توازن وتقسیم حضور مساوی در کابل و محور شمال اند.

 گسترش نفوذ عطا محمد «نور» از بلخ به استقامت کابل، موضوع مرتبط و اختصاصی بین وی و محور ارگ نیست. درمجموع در سطح کل منطقه آرایش مواضع درجریان است. عطا نور سرانجام پس از کش وقوس ها، کارشکنی ها و مبارزۀ چند جانبه با ارگ و در داخل جمیعت و شورای نظار، توانست سازمان سیاسی- نظامی نیم قرنۀ جمیعت را درقیمومیت خویش در آورد. این بزرگترین دست آورد تاریخی آقای نور است.

عطا نور درپهلوی حمایت نیرومند منطقه یی جالب و دوجانبه- اروپا وناتو، روسیه وایران- مهم ترین مرجع مشروعیت و فتوای سیاسی (جمیعت اسلامی) را تحت فرمان خود آورد. محور پنجشیر که سرقافلۀ سیاسی وماشین جنگی جمیعت شمرده می شد، از دوسال به این سو درمحاق زوال افتاده و سخت خمود و خوابزده شده است. اکنون نماد رهبری شورای نظارکه حکومت و دولت را به نام مشاوران مجهول الهویه بند انداخته، با اشتراک فیس بوکی درحشر پاک کاری دروغین یک کوچۀ فراموش شدۀ کابل، اعتبار باقی ماندۀ خود را نیز به لیلام به تاوان گذاشته است.

 صلاح الدین ربانی، راه دیگری جز واگذاری میراث سه نسل جنگ وسیاست، به اردوگاه بلخ نبود.

هرچند نظریه پردازان اروپا نشین جمیعت اسلامی، هنوز درموضع انتقادی قرار دارند، از جزئیات تعامل در داخل به درستی ممکن است مطلع نباشند، اما صلاح الدین از سیاست بین المللی آگاه است و درین موقع حساس، او می داند که در بازی چند جانبه، سکۀ جایگاه ترانزیتی- استراتیژیک بلخ و حوزۀ شمال به نام عطا نورضرب زده شده؛ و با صرفه ترین و حتی یگانه راه نجات از فروپاشی جمیعت همین بوده است. 
عطا نور، در پیچیده ترین آزمون ها برای بقا، بازی چندین جانبه را از چندین زاویه دنبال کرد. او اکنون برگردنۀ سلطۀ قدرت فراز آمده و در ردۀ پخته ترین سیاستگران جنبش ضد طالبان، مقام نخست را احراز کرده است. او هماره از آدرس شورای نظاری هایی نگرانی داشت که با تکیه بیشتر بر استفاده از میراث و توجه کمتر به بازسازی فکری وسازمانی، او را به چالش می کشیدند. حالا چنین چالشی به تاریخ پیوسته است.