-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۱۱, پنجشنبه

ارگی ها، به ادعای گیتی آریا جواب بدهید!

اشاره: تعصب و عقب نشینی به خون و قوم در دوره های درمانده گی یا توفان استیلایی که موازنه در روابط اجتماعی را برهم می زند؛ سهل اتفاق می افتد؛ اما نان همه از سفره و اخلاص را از سینه ها تخلیه می کند. 


برمبنای گفته های گیتی آریا یکی از مسوولین اداری ارگ این که حدوأ هشتاد تن از نزدیکان رییس جمهور به سرکردگی سلام رحیمی که بعد از آمدن اشرف غنی در مناصب مختلف در ارگ جابجا شدند هیچگاهی حتی با کارمند خصوصاهزاره و تاجیک فارسی صحبت نمی کنند و هیچ مکتوب نوشته شده به زبان فارسی را نپذیرفته و اجرا نمی کنند.

حدودا شش ماه قبل چهارتن از خدمه های ارگ که یک مرد و سه زن و بیشتر از ملیت هزاره بودند نیز بجرم پشتو ندانستن از ارگ اخراج شدند که خیلی غم انگیز بوده و خانم های متذکره اکثرا شان می گفتند که هیچ نان اور دیگر در فامیل ندارند. آنها با گریه می گفتند زیاد کوشش کردیم اما نتوانستیم در این سن زبان مشکل و بی کاربرد پشتو را بیاموزیم.

او همچنان اظهار داشت که افراد نزدیک به رییس جمهور به تمام شعبات ارگ رفته از تک تک کارمندان می پرسند که با زبان پشتو چقدر آگاهی دارند و یادداشت می گیرند.

جالب اینجا است که حتی بعضی از کارمندان بلند رتبه ارگ که زبان پشتو بلد نیستند به خاطر هراس از برکناری و یا تنزیل رتبه شدن به اجنتان غنی دروغ می گویند که زبان پشتو را کاملا بلد هستند و این ماجرا بشکل یک طنز بین کارمندان در این اداره دست بدست می شود.

این اقدام در ارگ مشکلات را چنان فراوان ساخته که حتی کارمندان ملیت پرست پشتون تبار ارگ نیز جرات یافته و هریک از همکاران و یا مراجعین که همراه شان بدیگر زبان ها صحبت کنند جواب شان را نداده و می گویند که فقط باید پشتو صحبت شود.

چندی پیش تعدادی از کارمندان که هزاره تاجیک و ازبک تبار که با این اقدامات ارگ مخالفت کرده بودند، جدآ با اخطار مسوولین مواجه شده و برای شان گفته شده بود که اگر سر و صدای کوچک دیگر انجام بدهند اخراج خواهند شد.

محمد تقي نورزي