-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۵, یکشنبه

دنبورۀ جمیعت اسلامی بد نواخته می شود

پرتو نادریجمعیت از یک سوی خود را حزب فراگیر قومی می خواند (اگر به مفهوم امروزین حزب باشد) در جهت دیگر دمبوره ی حق مشارکت قوم بزرگ تاجیک در حکومت را می نوازد. بسیار بد هم می نوازد!
به گفته کارشناسان مارگیر، قوم بهانه است؛آن ها بر سر تقسیم مافیایی قدرت با گروه های مافیایی دیگر در گیر شده اند و باخود نیز درگیر شده اند.بگذارید مافیاهای قومی هم دیگر را بخورند. این به سود همه اقوام افغانستان است. هیچ تنظیم جهادی و سازمان سیاسی حق ندارد که به نام این یا آن قوم دزدی سیاسی کند.
بدانید که کارد به استخوان رسیده است. خشم مردم را این قدر امتحان نکنید!