-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۳, جمعه

مقاومت جنرال دوستم چه گونه خواهد بود؟

شکست چندین بارۀ اتحاد پان ترکیزم با پشتونیزم


جنرال دوستم از سه جهت درمعرض هجوم قرار دارد. اما او می تواند در هر سه محاذ برنده شود.  شکی نیست که جنبش قدرت عملیاتی سهمگینی در شمال دارد که هیچ نیروی قومی دیگر چنین قدرتی را دراختیار ندارد. اگر جنبش ملی دست به سرکشی بزند، هیچ حکومتی در کابل و بلخ دم خوش نخواهد زد. اگردرین گیرودار، شورای امنیت ملی، تاجک ها را دراطراف اردوگاه جنگی دوستم فعال کند، یک تراژدی تاریخی رقم می خورد. خبرها حاکی اند که مردم شمال به هیچ صورتی حاضر به جنگیدن با یکدیگر نیستند و تاکنون درشماری از جلسات، این مسأله فیصله شده است.

اما جنرال باید یک کمپاین گستردۀ تبلیغاتی را با اتکا به اسناد ومدارک دربرابر ارگ به راه بیاندازد. او این کار را از افشای جزئیات اصلی که به توافق بین وی و دکترغنی منجر شد، شروع کند. جنرال باید تصریح کند که روی چه محاسباتی و با میانجیگری و ترغیب کدام کشور ها با دکترغنی دست اتحاد داد؟

اتحاد پان ترکیزم و پشتونیزم در 25 سال اخیر در مراحل مختلف به وجود آمد؛ اما دیرپا نبود و دراصل نمی تواند چنین جوشکاری تاکتیکی، خصلت دایمی به خود بگیرد. چند درجن دریشی پوش و مشاورین به ظاهر تحصیل یافته که دراطراف دوستم حلقه بسته اند، چرا سر در لاک خموشی فرو برده اند؟ آن ها از نظر سیاسی میدان را باخته حساب کرده وچشم انتظار آخرین نبرد برای بقا درمیدان جنگ اند.

خبرهایی دردست است که سفربری جنگی و آماده گی گسترده مقاومت نظامی در سه ولایت به سرعت ادامه دارد، اما رهبران جنبش که  از اسرار اتحاد تاکتیکی جنرال دوستم با تیم ارگ براثر تعامل منطقه یی بین پاکستان، ترکیه، عربستان وامریکا آگاه اند؛ باید از چنین اسراری به عنوان حربۀ بازدارنده علیه معاندان استفاده کنند.

جنرال در صورتی می تواند دربرابر سازماندهی همه جانبه شورای امنیت ملی و همسویی امریکا و اروپا ایستاده گی کند که نخست جزئیات توافق اعلام ناشده بین وی و دکترغنی در آستانۀ انتخابات را افشا کند. دوستم در احوال کنونی نباید روی تاجیک ها حساب کند؛ رهبران تاجک با صراحت می گویند که در روز های بد، ما از دوستم دفاع می کنیم؛ اما وقتی توفان چالش فرونشست، وی می رود با رقیب ما دست به معامله می زند. 

جنرال دوستم ابتدا افشا گری کند که بین غنی و او چه معامله یی صورت گرفت؟ اتحاد پان ترکیزم و پشتونیزم بر چه مبنا بود؟ آیا در توافق پشت پرده این بود که روزی دوستم به محاکمه کشانیده شود؟