-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۱۰, جمعه

این خبر را به معصوم «استانکزی» ارجاع دهید!

ویدا «ساغری» خبر هولناکی را همرسانی کرده است. علیه نسل خبیثۀ «اشرار بی فرهنگ» به یک بمباران مغزی تبدیل شوید.


سحر 15ساله که سه سال مورد تجاوز گروهی توسط زورمندان و تفنگ داران قرار گرفته، حال در معرض خطر جدی به قتل رسیدن قرار دارد! 
وزارت امور زنان و اکثر ارگانهای مسئول دیگر به خاطر فاش نشدن چهره های این زورمندان، خریداری شده اند تا قضیه را دنبال نکنند! 
لطف نموده با اشتراک گذاری این خبر جان سحر را از مرگ نجات دهید! 
تجاوز نوشت : اگر کوچکترین ضرری بیش از این به این کودک برسانند ما مقام ولایت و ریاست امور زنان تخار را به حال خویش رها نخواهیم کرد 
Munera Yousufzada
Humaira Saqeb
#وزارت #امورزنان