-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۷, سه‌شنبه

مخالفت ائتلاف شمال با ارگ دررابطه به جنرال دوستم

دشواری های رخنه بر سنگرهای مردمی جنرال دوستم مورد بحث است. دولت مجوز عملیات برشبرغان به دست نیاورده و
سخنان نادری، تصویرسیاه وسفید یک کابوس است.یافته های غیر رسمی از سوی «گزارشنامه افغانستان» مشعر اند که دولت در مشوره با بزرگان و رهبران جهادی در بارۀ تعیین یک روش تعرضی برای مقابله تنبیهی با جنرال دوستم به نتیجه قطعی دست نیافته است. علاوه برین، حلقات مهم ائتلاف شمال در کابل، به خصوص برخی سران نظامی جمیعت اسلامی نسبت به بهانه سازی های سیاسی ارگ در برابر جنرال دوستم با شک و تردید نگاه می کنند.

گزارش می گوید که تیم دکترغنی در رابطه به جنجال پیش آمده از آدرس جنرال دوستم، کاملاً سراسیمه است. اردوی ملی قطعاً با جنبش وارد جنگ نخواهد شد. هرگاه چنین چیزی اتفاق بیفتد، دیگر اردویی وجود نخواهد داشت. رادیکال های جنبشی آشکارا می گویند که هیچ نیرویی درافغانستان وجود ندارد که بر قلمرو دوستم دست به تعرض بزند.

تصمیم شاخ به شاخ شدن با جنرال دوستم و قوای جنبش، در ارگ صورت نبسته است. این که نادر نادری به بی بی سی گفته است که دولت در برخورد احتمالی با جنرال دوستم « به هیچ وجهی در دو راهی قرار ندارد» کامل نادرست است. آماج گیری جنرال دوستم آن هم پس از شانزده سال، به ایجابات مشخصی در رابطه به سیاست خارجی متحدان جهانی افغانستان به ویژه امریکا بسته گی دارد که عیب و هنرش هنوز در گرو درگیری های احتمالی آینده است.

پی آمد های استفاده از زور دربرابر واحد های مسلح بومی و به شدت وفادار جنرال دوستم حداقل در سه ولایت، برای همه کارکنان قلعه ریاست جمهوری دلهره انگیز است؛ هرچند درنقشۀ بازیگران فرا افغانستان ممکن است پیش بینی هایی مطابق یک سناریوی کوتاه مدت مطرح شده باشد؛ اما اوضاع متلون افغانستان همیشه ثابت کرده است که پیش بینی ها و دایره های سرخ در نقشه های اتاق های عملیاتی را به هم می زند. تجربه به ما می گوید؛ هردولتی با جنرال دوستم درافتاده، برافتاده است. این بار هرچند پیش بینی اتفاقات در صلاحیت هیچ کسی نیست، اما تجربۀ جنگ سی سالۀ دوستم در سه مرحله، نتایجی به بار آورده است که نیازی به پیشگویی آینده نیست. گذشته، پیشاپیش، از آیندۀ برخورد های مشابه بین دکترنجیب الله، دولت ربانی و غنی تعریفی داده است.