-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۲۷, شنبه

"The Taliban never protects projects, and it isn't their job."

به گزارش ( CNBC) گروه طالبان در نتیجه لابی گری و تشویق پاکستان، اعلام کرده است که از پروژه مس عینک حراست می کند. تروریست ها که دستگاه های برق رسانی را مکرراً تخریب می کنند؛ ناگهان درنقش حافظان پروژه های ملی!! ظاهر شده اند.
جناح دکترغنی درین باره ساکت است؛ اما اردوگاه کاخ سپیدار این اقدام تبلیغاتی طالبان را رد کرده است. جاوید فیصل گفته است که پروژه های ملی درگرو یک گروه تروریستی نیست. در طی پانزده سال طالبان به شاهراه ها حمله برده و پل ها را ویران، مکاتب و درمانگاه ها و دانشگاه ها را حریق کرده اند.