-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۶, دوشنبه


به گزارش (THE HILL) میشل هانلون یکی از همکاران ارشد انستیتیوت بروکینز می گوید که مأموریت امریکا در:« افغانستان آمیزه یی از یک مأموریت ذاتی و عمیق است. من فکر می کنم در نهایت، نظریۀ ترمپ در مبارزه با تروریزم، احتمالاً حراست از سطح سرمایه گزاری ها درین کشور باشد. »
مقاله یی تحت عنوان  « وعده های ملت سازی ترمپ درافغانستان آزمایش خواهد شد.» موقعیت ترمپ واوضاع افغانستان را به بحث گرفته است. اما ترمپ درهیچ جایی ادعا نکرده است که در افغانستان دست به ملت سازی خواهد زد.