-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱۱, دوشنبه

همخوابه گی غنی- کرزی در بستر فساد 32 میلیون دالری

اوضاع چنان است که دکترغنی موتور مبارزه با فساد را اکنون به دنده عقب (ریورس) انداخته است. خبر کاملن مؤثق واصله از منابع وابسته به ارگ کابل به گزارشنامه افغانستان مشعر است که دکترغنی دریک معاملۀ ضد ملی با حامدکرزی، فساد دیگری را رکورد زده است. 

خبر حکایه دارد که حامد کرزی  حویلی 5 جریبه 32 میلیون دالری اقامت گاه کنونی خود را پس از توافق با رئیس جمهور، با طی مراحل غیرقانونی در دستگاه دولت، رشوه  حق السکوت گرفته است.  این درحالی است که تا سه ماه پیش، کمپاین خبری راه افتاده بود که کرزی مردم را علیه دولت دکترغنی «بسیج» خواهد کرد و بعد از آن، ولوله ها فروخوابید.

براساس معاملۀ انجام شده، حامد کرزی با چرخش 180 درجه ای درموضع گیری های قبلی خویش، اکنون مراجعان و دسته جات معترض علیه دولت را «با توجه به شرایط حساسا!» به مصلحت و حفظ آرامش دعوت می کند.

ساختمان اقامت گاه فعلی کرزی در زمان خودش 32 میلیون دالر از هزینۀ بیت المال خریداری شده بود. این حویلی، در جاده وزارت خارجه رو به روی سفارت ترکیه موقعیت دارد و از عقب، با کاخ ارگ دیوار شریک و راه ورودی دارد و اخیراً طی یک معاملۀ محرم خانواده گی، رسماً به عنوان ملکیت شخصی، «به نام حامدکرزی ولد عبدالاحد خان شده است.» 

افزون برین، از شروع تشکیل حکومت غنی- عبدالله،  براساس فرمان دکترغنی، از بودجه دولت ماهوار مبلغ 420 هزار دالر به دفتر کرزی پرداخته می شود.

این درحالی است که فقر عمومی و درمانده گی، شخصیت و روان بسیاری از مردم را درهم شکسته  وبیکاری وفقر، خانواده ها را به تجزیه کشانده است. حتی چنان که همه مستحضر اند، مردی در بغلان درکمال بیچاره گی، در یک منازعه خانواده گی، به خاطر پنجاه افغانی ( کمتر ازیک دالر) همسر خود، شریک زنده گی اش را با ضربات تبر از زنده گی ساقط کرد. اوضاع چنان است که دکترغنی موتور مبارزه با فساد را اکنون به دنده عقب (ریورس) انداخته است.