-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۲۰, دوشنبه

آقای دکترغنی٬ بصیر«بهاور» را آزاد کنید! 
متین «قیوم» خبر داده است که بصیر «بهاور» ژورنالیست آزاد به خاطر نشر موضوع انتقال پول ازسوی بی بی گل غنی به حساب فرزندش با ذکر منبع٬ از تاریخ 14جدی سال روان تحت توقیف قومندانی کابل قرار دارد.
 از شما خواهشمندم موضوع را در برگه های اجتماعی خود نشر و پخش کنید تا همه بدانند که بصیر بهاور شکار خصومت ها شخصی اراکین دولتی قرار گرفته.