-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۱۶, پنجشنبه

احمد ایشچی، ارتباطی سابقۀ پاکستان وطالب است


 این گزارش از کانال هواداران جنرال دوستم مخابره نشده است.گزارش ها می رسانند که احمد خان ایشچی، یکی از هم جنس بازان قهار در شمال شناخته می شود. وی هم  با شورای امنیت ملی، حلقات پاکستان و همچنان با طالبان از سالیان پیش به طور گسترده در ارتباط بوده است. درگزارش قید شده است که ایشچی یکی از هم جنس بازان حرفه یی و شهره در شمال به شمار می رود که به طور علنی «بچه بی ریش» نگه می دارد با «بچه» هایش به طور متقابل  روابط جنسی دارد.

درگزارش آمده است که بازی با ورق ایشچی بسیار پیچیده طرامی شده بود، اما نتیجۀ چندانی به بار نیاورده است. درگزارش اضافه شده که در ایجاد غوغا و نشر وپخش مصاحبه های تلویزیونی ایشچی، پول های فراوانی به تلویزیون ها داده شده است.
 این گزارش از کانال هواداران جنرال دوستم مخابره نشده است.