-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۹, شنبه

عقب درهای بستۀ ارگ کابل چه خبر است؟

این که با این بودجه قرار است چه کار هایی انجام بگیرند درین سند مشاهده کرده می توانید.اطلاع واصلۀ مستند به «گزارشنامه افغانستان» نشان می دهد که یک بودجۀ سرسام آوری به «مشاوریت شورای امنیت ملی» حکومت کابل درسال 1396 اختصاص و منظور شده است. سرجمع بودجۀ اختصاصی به دفتر و دیوان محمد حنیف «اتمر» مشاور رئیس جمهور در امور امنیت ملی مبلغ 728 میلیون افغانی است. این درحالی است که نهاد الحاقی شورای امنیت ملی، یک مرجع مشورتی است؛ نه اجرایی و اپراتیفی. شما می توانید نمایۀ رسمی صورت مصارف این  نهاد را مشاهده کنید.