-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۲۹, چهارشنبه

تیم انگلیسی دنبال شبکه های ایران- روسیه در قندهار

بیروبار شبکه های کشفی وجاسوسی در قندهار فزونی گرفته است.


تیم بازرسان و ردگیران استخباراتی انگلیس به قندهار رسیده اند تا از اسرار انفجار اخیر در مهمانسرای والی قندهار گره گشایی کننند. طالبان مسئولیت نگرفته و مقامات پاکستانی به حکومت کابل گفته اند که حمله بر قندهار از خاک پاکستان طراحی نشده بود. بنا برین، گروه بازرسان انگلیسی به محل رسیده اند که تا رد پای روسیه و ایران را درین ماجرا روشن کنند. پیش ازین ضربات انفجاری مهیبی از جمله تخریب بزرگ در شاه شهید، کشتار افسران اکادمی پلیس و انهدام ریاست ده امنیت بر کابل وارد شده بود؛ اما نه کارشناسان کشفی امریکایی کدام واکنشی نشان دادند؛ نه انگلیسی. این بار ظاهراً قضیه طور دیگر است و ضرورت ایجاب می کند که حضور بازیگران منطقه یی به خصوص روسیه و ایران در جنوب افغانستان را مشخص کنند.