-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۱۸, شنبه

این آقا، کارته و سرک اقامتگاه حکمتیار درکابل را نمی گوید

چند ماه پیش که دهل زنی رسانه یی برای بدرقۀ حکمتیار از نا کجا آباد به سوی «وطن!!» شروع شده بود، حلیم «تنویر» پیش از دیگران سناریوی حرکت حکمتیار از اقلیم مجهول به سوی درۀ پنجشیر را تنظیم کرده بود.حشمت الله «ارشد» که یکی از سخنگویان حزب اسلامی معرفی شده، می گوید:
"تعزیزات برداشته شود یا نشود، حکمتیار به کابل آمدنی است وی هیچ نوع ضرورتی برای ویزه یا اجازه کشور خارجی ندارد و یقینا آنچه را که حکومت افغانستان تعهد کرده به آن عمل کند."
یک هفته است که یک صدا جهر می زنند. معلوم نیست ارشد خان چقدر به حرف خودش باورمند است. اما دست کم در هفده سال اخیر، هرگز اتفاق نیفتاده است که هوای آمدن به کابل به سر حکمتیار بزند. اگر قول حشمت یا حبیب الرحمن صائب باشد، حکمتیار با زبان خودش از طریق رسانه ها می گوید که بنده در فلان تاریخ به کابل برگشته و در فلان مکان، مرکز می گیرم. چنین چیزی که تا حالا اتفاق نیفتاده، شاید هرگز اتفاق نیفتد. حبیب الرحمن وارشد، فقط دل خستۀ خود را آب می دهند؛ ورنه خودشان نیز مدلل اند که آمدن حکمتیار چه شگونی دارد.

چند ماه پیش که دهل زنی رسانه یی برای بدرقۀ حکمتیار از نا کجا آباد به سوی «وطن!!» شروع شده بود، حلیم «تنویر» پیش از دیگران سناریوی حرکت حکمتیار از اقلیم مجهول به درۀ پنجشیر را نوشته بود. 
بعد از آن که حلیم خان از مزمزه های خویش طرفی نبست، نوبت به حشمت خان ارشد رسیده است که هیچ کسی مطلع نیست مشارالیه در کجا بوده و اکنون از کدام زمینه به ظهور رسیده است. خلایق درد کشیدۀ کابل باید می سوخت، در گذشته فقط قریب الرحمن «سعید»، کریاب و غیرت بهیر را به یاد دارد. آن ها همه خاموش اند مگر ارشد خان ساز خود را چوک کرده. ازین مرد حسابی بپرسید که ادعای خود را که در یک عبارت دو پاره یی «تعزیزات برداشته شود یا نشود، حکمتیار به کابل آمدنی است»  با یک مؤخره یی کوتاه متبرک فرماید و اضافه کند که « چه وقت می آید ودرکجا مستقر می شود؟» چهارآسیاب، سروبی، خاک جبار، ارغنده و حوزه وردک نیز مشمول کابل است.