-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۲۳, پنجشنبه

دسته های اپراتیفی اخوانی و طالب در دانشگاه هرات

هراتی های دارای صلاحیت های دولتی درکابل، نسبت به هسته گذاری های باورهای تزریقی در هرات بیمناک شده اند. خبر واصله به گزارشنامه افغانستان حاکی است که از چندی به این سو، در داخل وخارج از دانشگاه هرات، جلسات مشکوکی بین برخی از مسئولان و شماری از افراد غیردانشگاهی تشکیل می شود. پیش ازین، اخوانی گری اوسط گرا به عنوان سنت بالنسبه پذیرفته شده، در محیط دانشگاه متبارز بود؛ اکنون حزب التحریر، طالبان و داعش وارد معرکه شده اند.
گروپ های درگیر در دانشگاه، بیشترینه، «تنظیم» گرایان اخوانی و دسته جات حامی طالبان اند که اخیراً برای مقابله با یکدیگر، به نسخه های مسخرۀ خشکه مقدسی و تظاهر به نشستن دست وصورت و شلخته گی گرایی در لباس و قیافه روی آورده اند. این هسته ها کار را از مؤکدات حجاب اسلامی شبیه لحاف پوشی عرب ها و وهابی ها شروع کرده اند که درتاریخ هرات دیده نشده است. 
درگزارش قید شده است که تنها نفوذ عناصر افراطی در مدیریت دانشگاه، معضل جدی نیست، بل، قرار است دانشگاه به مرکز امرونهی مرموز سیاسی مبدل شود. گروه های عصبی افراطی قصد دارند جامعه مدنی و فرهنگ پسندیده  و تاریخی در هرات را خفه کنند. 
هراتی های دارای صلاحیت های دولتی درکابل، نسبت به هسته گذاری های باورهای تزریقی در هرات بیمناک شده اند. از زمانی که رابطه بین طالبان وایران دوستانه شده، دیگ افراطیت سنی- شیعه ، درکنار هم، ارام آرام در خود میجوشد. اما هرات بسان کابل، آسیابی را ماند که هرگونه تراشه ها و سخت افزاری های ایمانی و اخوانی را آرد می کند و به باد می سپارد.