-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۳۰, پنجشنبه

هسته نفوذی روسیه درارگ به رهبری عبدالحکیم «گوندی»

اشاره: درجنب تیم های نیمه مخفی استخبارات پاکستان وایران در سطح رهبری واجرایی دولت، اکنون گروه تازه نفس مورد حمایت کرملین وارد میدان شده است.


گزارشنامه افغانستان به خبر مؤثقی دسترسی یافته است که نشان می دهد روسیه سرگرم گسترش نفوذ خویش در ارگان های امنیتی و اجرایی در سطوح بالای حکومت کابل است. براساس همین دستور، شمار دپلومات های روسی در سفارت آن کشور در کابل و همچنان در اداره کنسولی آن کشور در شهر مزارشریف از چهار به تن نفر افزایش یافته است.
 درخبر ذکر شده است که تشکیل گردان های ملیشیایی درحال انسجام است و این دسته جات در چهارچوب دولت افغانستان به حمایت وترغیب شبکه های روسیه تحت رهبری عبدالحکیم «گوندی» از «خلقی» های افراطی و فعلاً معاون شورای امنیت ملی مستقر در ارگ فعالیت خود را شروع کرده اند. حکیم گوندی از بیش از یک دهه تا کنون به کمک ابراهیم سپین زاده و شخص حامد کرزی در سطح رهبری شورای امنیت ملی نصب شده بود؛ اما هسته تحت رهبری او درین سال ها، نیمه فعال و ریزرفی بود.
 درپی آغاز عملیات استقرار دربدنۀ رهبری سکتور امنیتی کشور، برخی از فرماندهان ونظامیان بازنشسته دولت حزب دموکراتیک ( شامل جناح های سه گانه تره کی، امین و دکترنجیب الله) تحرکات خود را از کابل سازماندهی  کرده اند. در گزارش، از جنرال افضل لودین و دیگر مقامات قبلی نام برده شده است.