-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۲۶, یکشنبه

توظیف قیوم کوچی در مسکو، بخشی از «سیاست خارجی» نیست؟

بهتر بود دکترغنی کاش در خط «شرکت سهامی» دولتی حرکت می کرد تا ایجاد غرفۀ کوچک خانواده گی. فساد مگر شاخ و دُم دارد؟

اعلامیۀ تبراجویانۀ ارگ در مورد بی لگامی های غیر مسئولانۀ اخیر عبدالقیوم «کوچی» واتهام پرانی به رهبران یک کشور همسایه، «نظرشخصی» نیست؛ دکترغنی او را مقام سفارت دریک کشور بزرگ داده است. علی الاصول چنین کسی بدون استشارۀ رسمی ارگ، به فعل وانفعالات خود سرانه و «شخصی» دست نمی زند؛ مضحکه این است که ارگ به خاطر جمع کردن دامن خود، قیوم کوچی را قسماً تاحد یک شخص غیر مسئول و معلق تنزل داده است. پس این شخص غیرمسئول با یک دستار بزرگ درسر، در سفارت رسمی افغانستان در مسکو، چرا به عنوان یک شخص مسئول وفرستادۀ ارگ به کارش ادامه می دهد؟
دپلوماسی رصدگاه و چشم بینای یک دولت است. دکترغنی، کاش به شعار «شرکت سهامی» پایبند می بود تا چرخیدن به دور غرفۀ کوچک خانواده گی. این اشتباه باید به گونۀ عملی مرفوع شود. پی آورد این اشتباه برای افغانستان اندک نخواهد بود. ارگ ظاهراً برگلوی قیوم کوچی پای ماند و به حساب خودش پاره گی را دوخت. مقامات کرملین که قیوم کوچی را در بیخ ریش خود تحمل کرده اند، بدین علت است که وی نمایندۀ اعلام ناشدۀ طالبان و هم آهنگ کنندۀ مذاکرات وتماس ها بین طالبان ومسکو است. من میدانم که این صدا به گوش ارگ نشینان نخواهد خلید، مگر افکارعمومی وشاهد تاریخ بداند که درین کشور ناروایی هایی روان است و بین یک دانش آموختۀ امریکایی و یک ملاعمری که به دور از جوش وخروش دنیا مثل خزنده زنده گی کرد؛ کدام تفاوتی بارز وجود ندارد.