-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۲۴, جمعه

جناب استاد «عطا»؛ کسی کاری کند، اعلامیه نمی دهد!

 اعلامیۀ والی بلخ درمذمت حکیم «مجاهد» مصرف داخلی سیاسی دارد. این که ایشان سرمایه های سیاسی واقتصادی خود را به خاطر مقابله با کج گویی های نمایندۀ طالبان به خطر بیاندازد، از احتمال به دور است. بد گفتاری های به مراتب زننده تر از سخنان حکیم خان، از زبان دیگران نیز گفته شده است؛ اما «پاسخ دندان شکن» وجود نداشته است.

اعلامیۀ عطا محمد «نور» در واکنش به سخنان اخیر حکیم مجاهد

نخست با دشمن مان در درون نظام محاسبه كنيم!
اظهارات غير منطقى و بدور از عقلانيت يك عضو شوراى عالى صلح، نشان ميدهد كه ما نياز منديم پيش از رفتن به مصاف دشمن در خطوط نبرد، دشمنان مردم ما را در از درون نظام تصفيه كنيم.
وقتى يك عضو يك نهاد مهم براى صلح، آنانى را كه هر روز مردم بيگناه ما را بخاك و خون مينشاند، فرشته هاى صلح مينامد و به شهيد صلح و قهرمان ملى كشور، بى حرمتى ميكند، بايد جايگاهش پشت ميله هاى زندان باشد نه مقام اعزازى.
هنوز خون شهداى كابل، قندهار و هلمند نخشكيده است كه يك مزدور منش با تفكر گنديده و بوگينش، عاملين مرگ مردم را، فرشته هاى صلح ميخواند و از جنگ آنان به قداست ياد ميكند. 
كجاست آن وارثين جبهه مقاومت و مدعيان راه شهيد صلح و قهرمان ملى كه از نام آنان به ثروت و قدرت دست يافتند و اينك در لاك سكوت، سقوط كرده اند؟ 
از حكومت افغانستان و شخص رييس جمهورى محترم كشور ميطلبم كه با توجه به احكام قوانين كشور، حفظ امنيت ملى، احترام به شهيد صلح و قهرمان ملى و حرمت به نيروهاى امنيتى و قداست نبرد آنان، عبدالحكيم مجاهد را دستگير و به پنجه قانون بسپارند، درغير آن مردم اقدام خواهند كرد و پاسخ دندان شكن به اين مزدور بيگانه خواهند داد.
عطا محمد نور