-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۹, شنبه

قیمت کاردستی جدید گروه دکترغنی: یک صد میلیون افغانی!

این «کمیسیون حل منازعات» چه چیزی است که یک صد میلیون افغانی بودجه را درکام خود فرو می برد اما نشانی از شهکاری اش در زنده گی عملی مشهود نیست؟ تعداد این چنین مراجع غارت گری به صدها دفتر می رسد.
  به سند تازه نگاهی بیاندازید: