-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۹, شنبه

بسکه بی مغزیم هر بی سر " سر" ما میشود

دکترسمیع «حامد»بسکه بی مغزیم هر بی سر " سر" ما میشود
هر خر پالان طلایی رهبر ما میشود

سال ها شد رهبران بر او تجاوز میکنند
ما نمیدانیم میهن مادر ما میشود؟

قاتل زنجیره یی ما را متهم میکند
دزد بیت المال آخر داور ما میشود

گر بمیرد رهبری چوکی به فرزندش رسد
صدقهء اولاد اینها عسکر ما میشود

آسمان جز یک نقاشی نیست در این سرزمین
لقمهء کفتار خیل کفتر ما میشود

نسل نو نیز از خیالستان نمی آید برون
عاقبت تقصیر اینها هم سر ما میشود

این وطن را خرگری ما طویله ساخته
ما خر او میشویم و او خر ما میشود