-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲, دوشنبه

استحکام قدرت عطا محمد «نور»

شماری از ناظران ازین که در چند روز پسین، همهمۀ مذاکرات عطا محمد «نور» کمی خوابیده، نتیجه گرفته اند که پروسۀ معامله سیاسی وی با تیم ارگ متوقف نشده است. عطا نور، از یک موقف مسلط، گاه منعطف و گه، با طرح خواست های خارج از اندازه، قدم به قدم به سوی یک توافق پایدار پیش رفته است. انتصاب رسمی وی به حیث والی بلخ که درین دو سال، محقق نشده بود؛ بخشی از توافقاتی است که درحال مکتوب شده اند.
یکی از شاخص های توانمندی عطا نور، جلوگیری از برگزاری کنگرۀ جمیعت اسلامی است. او آهسته جلو می رود که نخست رهبری جمیعت را در دست گیرد و سپس کنگره فرابخواند. ابقای عطا نور در بلخ، به پیچ وتاب تنش و جنگ کنونی مرتبط است.