-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۹, دوشنبه

دکترغنی علیه شریعت گپ زد


اشرف غنی در ادامه اضافه کرد: شما می بینید یا می شنوید که رهبران طالبان در عیش و نوش بسر می برند و هر کدام شان چندین عروسی می کنند و فرزندان شان در ناز و نعمت قرار دارند و حساب های بانکی شان در خارج انباشته می شود، ولی یک مشت فریب خوردۀ نادان را با سوء استفاده از نام مقدس دین، ابزار ناامنی و جنگ و وحشی گری های خود می کنند.