-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۲۸, پنجشنبه

بوی جنگ دوم افغان- روس درگفتار استاد سیاف

افغانستان با سفربری دو باره پدیده ای به نام «مجاهدین» به پاکستان جدید علیه حوزه روسیه مبدل می شود.فشرده گویی های تهدید آمیز استاد سیاف به ویژه مبارزه طلبی مجدد و دشمنی با روسیه عصر پوتین، و لحن قاطع عمل گرایانه علیه دست اندازی «همسایه ها» بیانگر آن است که هم آوایی رسانه ای بین تیم کنسرواتور ها درکاخ سفید و سران کرملین، کاملاً متضاد و درتقاطع با یکدیگر درحال انکشاف است.
سیاف، روس ها «بودنه بگیل» خطاب کرد که درجنگ عقب گشته و حالا خیال دارد رنگ عوض کرده و به میدان وارد شود.
اتمام حجت موکد سیاف تعریف ساده اش این است که ممکن است جنگی فراگیر وعظیم مذهبی- سیاسی به رهبری وی درافغانستان در راه باشد. روسیه به حوزه افغانستان دور خورده و جنگ آشکار و پنهان با دنیای غرب اجتناب ناپذیر است. هیچ کسی جز سیاف واجد شرایط رهبری و فرماندهی جنگ دوم افغان- روسیه در شرایط کنونی نیست.
تضادی تاریخی که پس از «پایان تاریخ» قیاسی در منطقه چیره است، اولویت های امنیتی و عملیاتی جهانی را با اشکال مشخصی طراحی می کند. تماس های شیخ السفرای امریکا و انگلیس که سایه های نبرد گریز ناپذیر و انتقال جنگ از افغانستان به آسیای میانه دنبال می کردند، به طور متناوب با استاد سیاف مجالست هایی داشتند. ین چنین سخنان حسابگرانه و بی پروا، بدون مشورت با جامعه جهانی دور از تصور است. تعداد جنگجویان چچینی، قرغز، ازبک، تاجک و قزاق به پانزده هزار نفر می رسد و همین پانزده هزار نفر، تمام آسیای میانه را به آتشفشان تبدیل کرده می تواند.