-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱۵, جمعه

عبدالغفار سید زاده زمانی که در هرات ماموریت اجرا می کرد، با شبکه های مرتبط با ایران در افتاد و حکومت مجبور شده بود که به کارش در آن جا خاتمه بدهد. او زمانی که به کابل بازگردانده شد، عضو شورای مافیای پایتخت گردید.