-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۲۱, پنجشنبه

نام فیض محمد کاتب و اختطاف خوش به رضای آرای مردم هزاره

تاریخچه حکومت بیش از دوساله دکتر غنی به ما حکایه می کند که وی یک «پیسه» از جیب شخصی خویش به خاطر هیچ کاری شخصی و غیرشخصی خرج نکرده و درآینده نیز، چنین کاری از وی سر نخواهد زد. چه اتفاق افتاده است که اکنون به یاد فیض محمد «کاتب» افتاده است؟
سخن جای دیگر است. نشانه گیری دقیق است: رأی مردم هزاره در انتخابات آینده. خارج کردن کامل واگون لقِ دکترعبدالله  و دیگران از خط سیر یاری گیری های انتخاباتی است. ورنه، چرا  بنای یاد بود برای میرغلام غبار یا استاد عبدالحی حبیبی اعمار نمی کند؟ درین داوطلبی، فسادی وجود دارد که از چشم خلایق دور نمی ماند.