-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۲۲, جمعه

نشر جدول بودجه شورای امنیت ملی جاروجنجال ایجاد کرد

گزارش می رسد که انتشار جدول بودجه و امتیازات دفتر مشاور امنیت ملی از  طریق گزارشنامه افغانستان، یک رشته سوء ظن ها و جنجال های میان دفتری در شورای امنیت ملی را ایجاد کرده است.  سند بیرون شده از حساس ترین ارگان امنیتی مستقر در ارگ و همرسانی آن با افکار عمومی سبب شده است که دکترغنی نیز در جلسات ارگ، کارکنان مشاوریت امنیتی و مسئولان را مورد انتقاد قرار داده است.