-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۸, یکشنبه

خریداری جنگ افزار، راه نجات عربستان نیست

مدیر اجرایی موسسه صنایع دفاعی "بریتیش ایرو اسپیس" اظهار امیدواری کرد که به قرارداد جدیدی با عربستان برای فروش ۴۸ جنگنده دیگر نوع "تایفون" دست یابد. سوال این است که این همه دستگاه های هوایی فوق پیشرفته در زراد خانه های عربستان را چه کسانی در جنگ احتمالی استعمال خواهند کرد. کادر جنگی عرب، فقط یک نام است. مردم عربستان هیچ انگیزه جنگی، اراده قدرتمند در جنگ پیچیده را ندارند؛ آن ها صد ها سال است که تخدیر وبی تحرک شده اند. باهیچ کشوری نمی توانند بجنگند؛ مگر این که لشکری از اجیران جنگی یا به قول فریدریک فورسایت  به وسیله «سگ های جنگ» که به کرایه می گیرد؛ به جنگ برود. مثل آن چه دریمن اتفاق می افتد. خطر این که یک روزی این همه زرادخانه های عربستان درنتیجه یک انفجار عمومی داخلی به دست گروه های مختلف بیفتد؛ زیاد است.