-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱۹, سه‌شنبه

حزب اسلامی درحال اسلحه ومهمات از پاکستان است

مراجع امنیتی وکشفی ازین تحرکات مطلع هستند؛ اما تجاهل به بی اطلاعی می کنند وشماری از وکلا وقوماندانان درداخل کابل فعالیت دارند.


اطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان مشعر است که انتقال سلاح و مهمات از پاکستان به وسیله نفرات و گروپ های حزب اسلامی (شاخه حکمتیار) آغاز شده است. این سلاح ها شب و روز از راه های غیر رسمی به سوی خاک افغانستان عبور داده شده و در انبار هایی در جنوب کابل جا به جا می شوند. درگزارش آمده است که ارگان های کشفی ازین جریان آگاهی دارند؛ مگر هیچ قطعاتی امر مقابله با این جریانات مشکوک را ندارند وحتی برخی وکلا وقوماندانان از داخل کابل با آنان همکاری می کنند.

 درخبر آمده است که هزاران تن از افراد حزب اسلامی به تازه گی مسلح شده و در قرارگاه های جدیدی که در مناطق نزدیک به پایتخت تعیین شده اند؛ درحال تجمع اند.

این گزارش ها در حالی به دست می رسند که نماینده حزب اسلامی گفته است که آن حزب حاضر به تحویل دهی سلاح های خود به حکومت نمی باشد. دریک گزارش کوتاه دیگری که واصل شده به نقل از قوماندانان حزب اسلامی گفته شده که دیگر گروه های سیاسی نیز به خصوص جمیعت و شورای نظار باید خلع سلاح شوند. فرستنده خبر می گوید که تحریکات و تحرکات در حاشیه جنوب شرقی کابل طوری است که سنگرگیری های سال 1371 را به یاد آدم می آورد.