-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۲۹, جمعه

بیرق آزادی «بخارای شریف» دوخته شده است

این جبهه شکست ناپذیر چهار خط خواهد داشت: خط داعش، خط «مجاهدین»، خط اردوی ملی، خط نیروهای ناتو و امریکاهلمند وبغلان درحال از دست دادن توان دفاعی به نفع ایران و روسیه است. درسوی دیگر، حوزه شرق قدم به قدم زیر پوشش داعش می رود. یعنی دو جبهه مخالف سرگرم سنگربندی علیه همدیگر اند. در آن سوی دنیا، مجموعه اطلاعات از محافل قدرت در امریکا مشعر است که ترتیبات اعزام قوای نظامی فراوان در جنگ افغانستان درسطح بالا درجریان است. نشریه نشنل انترست چاپ امریکا نیز از احتمال « باخت درجنگ» سخن رانده است؛ عین همان سخنانی که جنرال نیکلسون درمجلس استماعیه سنای امریکا رسماً بیان داشت.

نشنل انترست می نویسد که جنرال ستانلی مک کرستل فرمانده جنگ درافغانستان در سال ۲۰۰۹ دریک نامه محرم به بارک اوباما نوشته بود که اگر «سربازان بیشتر به افغانستان فرستاده نشود، شاید ایالات متحده جنگ افغانستان را ببازد.»

سران پاکستان درست درهمین چهار راهی این آمد و شُد، با هیاهوی رسانه ای، مغازه های مرگ و دالر برپا داشته و به سوی لشکرهای اطلاعاتی منطقه وجهان سرگرم بازاریابی اند. تازه ترین دکان مرگ، از سوی خود پاکستان در آرامگاه مذهبی «علی شاه بازقلندر» در ایالت سند گشایش یافت وقیامت به راه انداخت. آی اس آی یک دست در دست امریکا گذاشته و با دست دیگرش سهم خود را در جنبانیدن گهواره پروژه روسیه- ایران ادا می کند.
برای امریکا ظاهراً یگانه راه نجات این است: 

جبهه عظیم، درسرحدات طولانی افغانستان با حوزه آسیای میانه تشکیل می شود که هدف اصلی، تنها تسخیر لایه های کوهستانی آسیای میانه و بلند کردن پرچم رهایی «بخارای شریف» و اماکن مقدسه جهان اسلام نیست؛ در آخرین تحلیل، کشیدن لگام روسیه نیز هست.
این جبهه شکست ناپذیر چهار خط خواهد داشت: در خط اول، حدود بیست هزار داعش خالص روسی، ازبک، تاجک و چچینی می خوابند. در خط دوم، لشکرهای جنگ دیده «مجاهدین افغان» تحت رهبری حکمتیار و سیاف به حرکت می آیند که روسیه دربرابرآن ها قبلاجنگ را باخته بود. ( مگر یکی از مزام های الهیاتی حکمتیارو سیاف ، آزاد کردن قلمروهای مقدس اسلامی نبود؟) در خط سوم، اردوی ملی افغانستان و در خط چهارم، سیستم عملیاتی قوای ناتو وامریکا وضع الجیش می گیرند.
سکوت حامد کرزی تصادفی نیست. وضع الجیش و سنگرسازی جنرال دوستم در بیخ گوش ارگ نیز مشمول همین جریان هایی است که در رسانه ها اثری از آن نیست و نباید باشد. اما ممکن است اوضاع به ناگه، درمسیر یک مفاهمه یا معامله بیفتد و یک دوره انتظار و سردرگمی حاکم شود ؛ آنچه مسلم است روس ها از استقامت تاجکستان و دفترعملیاتی در تاشکند عملیات خود را شروع کرده اند. این جبهه اگر ضرورتی پیش آید، به سوی ایران سرازیر شده می تواند. متاسفانه واقعیت قضایا همین است.