-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۵, پنجشنبه

دروغ لوی سارنوالی یا می میرد یا انفجار می کند


تحریکات تیم حاکم علیه جنرال دوستم ادامه دارد.گزارش ها می رسانند که  جنرال دوستم و ارگ، هردو خارج از شیرپور و کاخ جمهوری، خیمۀ «کمین ومصلحت» برپا کرده اند. احضار محافظان جنرال دوستم به دادستانی کابل قضیه را پیچیده تر کرده است. روزنامه نیویورک تایمز امریکایی هم در شماره امروز اشاره داده است که جنرال دوستم برای حکومت کابل و متحان غربی قابل تحمل نیست. به نوشته نیویارک تایمز، رئیس جمهور غنی قبل از انتخابات، خودش دوستم را "قاتل شناخته شده" تعریف کرده بود.

نیوریورک تایمز ووال استریت ژورنال درادامه کمین گیری های خویش، بعضی اوقات به رسم تلویح، نکته هایی را برون می دهند که آدم می تواند بیخ قضیه را دیده می تواند. وال استریت ژورنال، از قول یک سخنگوی حکومت افغانستان می‎نویسد که گفته‎است تا زمانیکه تحقیقات در مورد اتهامات آقای ایشجی تکمیل نشود و در زمینه محاکمه محافظان معاون رئیس جمهور و یا یکی از افراد وی تصمیم گرفته نشود به آقای دوستم اجازه رفتن به دفترش داده نخواهد شد.
این سخنگو چه کسی است که صدها خبرنگار داخلی را از قطره چکانی های «جلالت مأبانه» خویش محروم کرده و همان آب حیات را به حلق وال استریت ژورنال می ریزد؟

دادستانی کابل که هرگز در درازای عمر هوچی- رسانه ای اش،  دادی را از بیدادگری نه ستانده و انگشت اعتراض به هیچ خاین، تروریست و غارتگری بلند نکرده، فقط یک تلاش سیاسی- عملیاتی از نوع برون مرزی؛ اما زود گذر برای پیش خرید زمان برای ضربه وغافلگیری است. این که ضربه را اشباح خاکستری به سرخ یا بالعکس چه وقت ( در روشنایی یا درتیره گی شب هنگام) به یکدیگر می زنند؛ هنوز در صفحۀ رادار مغز من قابل رؤیت نیست. جنرال دوستم بالطبع، برای یک دور خیز دراماتیک نفس گرفته باشد؛ ورنه، قسمت اول تحریکات تازه شروع شده است. آنانی که بازی با ورق ستاندن داد از جنرال دوستم، بازی را شروع کرده اند؛ نیز شب ها روی تابۀ داغ می خوابند. حدود چهار صد آدم کش، تبه کار و قصاب های «اعدامی» وابسته به داعش و گروه طالبان در زندان ها زنده و چاق وچله پروار تر می شوند؛ اما نه غنی، نه دادستانی، تعریفی از داد در برابر آنان را درنیافته اند.