-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۴, چهارشنبه

مذاکرات تلخ سفیران درعقب صحنه

 امپول دپلوماتیک که دیشب برای کاهش اصظراری درد جنرال دوستم و تیم ارگ، زرق شده بود، کم کم بی اثر می شود.


خبرواصله به گزارشنامه افغانستان حاکی است که درعقب ماجرای زورآزمایی جنرال دوستم با ارگ یک رشته مصلحت های شتابزده دپلوماتیک درجریان است و همزمان گزارش شده است که رقم قوت های جنرال درکابل به مراتب بیشتر از آن بوده  است که قبلن تخمین شده بود. ورود مدافعان جنرال دوستم از گوشه و کنار ولایات ادامه یافته است.
تنش بین قرارگاه شیرپور و تیم حاکم در ارگ سرجایش باقی است و دیگ همچنان می جوشد. فقط شماری از سفرای خارجی در شب گذشته موفق شدند که شعله اجاق زیر دیگ را کمی پایین کنند. کانال های مختلف اکنون گزارش می دهند که مذاکرات تلخ و شورو مشورت های سری با اشتراک نماینده گان خارجی باردیگر بالا گرفته و تا کنون به یک فیصله  نهایی منتج نشده است. هرلحظه امکان دارد با یک حرکت ناگهانی از یک جهت، وضعیتی فوق العاده به وجود آید.