-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱۸, دوشنبه

بازی مشکوک دکترعبدالله

چرا دکترعبدالله در به در به دنبال تورید مشاور از بیرون است و در درون، بر آدم های «خارپنچر» متکی است؟نویسنده: هارون «سمرقندی»

چرا در کمیسیون انتخابات صدفیصد مهره های اشرف غنی جابجا گردیده ودیگر کمیسیون انتخابات مانند گذشته قابل اعتماد نیست؟
داکتر عبدالله قصدن شماری از کسانی را معرفی کرده که در نهاد های قضایی دارای دوسیه های خیانت ودزدی بوده و روزیکه در ارگ شارت لست شده غنی از تمام نهاد های امنیتی وعدلی قضایی دوسیه های افراد معرفی شده توسط عبدالله را خواسته وگویا به عبدالله نشان داده که همه افراد معرفی کردگی تو خایین ودارای دوسیه میباشد بعد همه افراد را از خودش معرفی میکند و عبدالله پس کله خوده خاریده میره خانه خود ؟ حالا عبدالله به هرکسی میگوید که ولا مه بسیار زیاد نفر معرفی کردم مگر همه شان دوسیه داشتند و نتوانستم پروسه را به تعویق بیاندازم ؟؛ ولی این گپ قابل تحقیقات است و عبدالله دروغ می گوید؛ حتمن در تبانی با غنی دسیسه ای برعلیه مردم ما ریخته اند؛ در غیر آن یکی از مهم ترین ماموریت های عبدالله اصلاح نظام انتخاباتی و تغییر قانون اساسی بود واست و از عبدالله باید سوال شود که چرا از میان جوانان متعهد تاجیک که نه دوسیه دارند و نه هم در درون شان نیت خیانت وجود دارد؛ انتخاب ومعرفی نکردید ؟ عبدالله خواسته این دسیسه را در تبانی با غنی انجام و روند را طبیعی نشان بدهد و کاملا یک بازی خاینانه مشهود است .