-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۲۶, سه‌شنبه

یک لقمه این‌آقا یک میلیون و ۲۰۰ هزار دالر بوده


تفاوت دکترفاروق «وردک» با خس دزد ها ودزدانی نابلد که پول ها را در خریطه به دوبی انتقال می دادند.بربنیاد خبر واصله به گزارشنامه افغانستان، یافته های  کمیسیون بررسی  وزارت معارف نشان می‌دهند که  صدها ملیون  دالر به وسیله دکتر فاروق وردک در زمان کارش به حیث وزیرمعارف به یغما رفته است.
نادر خان کتوازی  وکیل  ولایت پکتیا  در ولسی جرگه  وریس کمیسیون بررسی وزارت معارف  میگوید که  از دروازه  دوم  عقبی  وزارت معارف  که  به  طرف  دروازه  دخولی شخص وزیرمعارف  منتهی  میشود  اضافه  از  صد  ۱۰۰ متر نیست،  همین  یک صد متر زیر نظرشخص فاروق وردک با هزینه یک ملیون  ودو صد هزار  دالر  قیر  ریزی شده است.  
درگزارش واصله به نقل از کتوازی گفته شده است  عقل انسان  کار  نمیکند که  یک  آدم  این قدر  بی وجدان  شود و این مشت نمونه خروار از عصر فساد در زمان حامد کرزی است. کتوازی گفته است که در زمان فاروق خان وردکُ  ۷۰ درصد  مکاتب  مناطق پشتو نشین  خیالی  بودند پ  وتیم کاریش  درحق  پشتون ها  جفای تاریخی مرتکب شده اند.