-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱۷, یکشنبه

پیشنهاد مقرری غفار «سیدزاده» به قوماندانی پایتخت معطل شد

ریسمان کشی به سطح مقامات عالیه به طرفداری از رحیمی و سید زاده


پیوست به خبر قبلی در مورد تلاش برای خرید فروش مقام قوماندانی امنیه کابل، اکنون خبری واصل شده است که کشاکش دو گروه رقیب در سطح بالای دولت  برسر این مسأله همچنان در جریان است. در خبر آمده است که مصاحبان خاص دکترغنی، خاصتاً سلام رحیمی، امضای پیشنهاد رسمی به خاطر مقرری عبدالغفار سید زاده به پست قوماندانی امنیه را «معطل» قرار داده اند؛ ولی هر لحظه ممکن است این مانع دراثر غلبۀ یک جناح، از میان برداشته شود و یا فردی ثالث وارد میدان شود. گروه های فشار، به دو گروه (طرفداران رحیمی و سید زاده) تقسیم شده اند.
اشاره: پخش اخبار از سوی «گزارشنامه افغانستان» به طرف داری یا مخدوش کردن اعتبار کسی صورت نمی گیرد؛ من می دانم که هر دو گروه مافیایی، از حالا شکل نگرفته؛ این ها مولود شرایط نا به سامان درعصر فقدان قانون وعدالت اند.