-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۷, شنبه

چُندک گیری از یک شاعر شعاری/ زبیر «هجران»

بیچاره شاعر پوقانه یی... خودش در یک کشور خارجی زندگی می‌کند و کاری جز سوسیال خوری ندارد؛ اما از آنجا فرمایش صادر می‌کند که کارگزاران جشنواه شعر معاصر وابسته‌گان کشورهای خارجی اند... این جاست که باور پیدا کنم که " عقده" عجب دردی بوده، هر چند از نگاه شکم و خوردن سوسیال و غیره آرام باشی؛ اما آن " کخ" ات را هیچ چیزی نمی‌تواند آرام بسازد. این است رسم عیاری دشمنان دوست‌نما که خود شان در آنسوی دنیا در عیش و نوش شان غرق اند و این جا که چند تا آدم دست به دست هم می‌دهند تا جشنواره‌ای را برگزار کنند، این طور مورد نامردی و نامردمی‌های شان فرار می‌گیرد.