-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱۰, سه‌شنبه

از کشفیات پوپولیستی احمد نژاد

دکتراحمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در نامه ای به ترمپ، چنین یاد آور شده است:
از فضای سیاسی و رسانه ای آمریکا چنین استنباط می شود که نتیجه انتخابات بر خلاف روال معمول و خارج از اراده و پیش بینی هیات حاکمه و جریان اصلی پشت صحنه سیاست آمریکا بوده است.
اشاره: درهیچ کشوری بزرگ مانند امریکا ( حتی درایران) اتفاقات مهم «برخلاف جریان اصلی پیشت پرده» نمی تواند اتفاق بیفتد؛ مگر این که همان «پشت پرده» نشین ها، تصمیم بگیرند به رسانه ها بگویند که آری چنین شده؛ و این همان چیزی است که دروغ را فربه تر می کند. مگر چه کسی فراموش کرده است که احمدی نژاد خود از سوی جریان پشت پرده، ناگهان به ریاست جمهوری رسید. او مگر وزن و اشتهار میرحسین و رفسنجانی را داشت که یک باره مثل سمارق سربرآورد؟