-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۹, دوشنبه

عبدالاکبر نوشت:

هیچ در این ملک دیموکراسی نمانده. وقتی طالبان می گوید نهال بنشانید، گپ بد نگفته است. ولی فیس بوکی ها حتا "سبز اندیشی" ملا صاحب هبت الله را نکوهش کردند و شاید جناب ملا پشیمان شود و امر کند که نهال که نمی نشانید، پس همه درختان را از بیخ و بنیاد بر کنید.
اشاره: اگر فرمایش همایونی ملاهبت الله یا هیبت الله نادیده گرفته شود، فرمان قطع درختان صادر نخواهد شد؛ درعوض، یک راه طالبی وجود دارد. وی به جهر اعلام خواهد کرد که وقتی لیاقت درخت را ندارید؛ مکلف به کاشتن بته های کوکنار و پرداخت مالیه کوکنار خواهند بود.